Telefonla Ulaşın:0312 428 17 92 / 0312 428 17 93 / 0533 777 94 13

Cinnah Cad. 1/10 Çankaya,Ankara Adres Tarifi

Bilimsel yayınlar:

 1. Tan E. Nöropatik ağrının tarihi. Nöropatik Ağrı, Tan E (ed): 2008: 1-4. 
 2. Tan E. Nöropatik ağrı tedavisinde antiepileptikler. Doktorlar Dergisi 2008; 70-72.
 3. Kurşun O, Karataş H, Uluç K, Erdem Özdamar S, Erbaş T, Tan E. Glukoz metabolizması bozuklukları sonucunda oluşan distal nöropatinin intraepidermal sinir lifi analizi yöntemiyle erken tanısı. Türk Nöroloji Dergisi 2009; 15:24-30. 
 4. Ceyhan M, Tan E. Yeni bir antikonvülsan pregabalin: preklinik veriler. Türk Nöroloji Dergisi 2008; 14:161-171. 
 5. Tan E. Nöropatik ağrı ve tedavisi. Medikal Network(Aylık popüler sağlık dergisi)2007; 65-76. 
 6. Ünal Çevik I, Tan E. Nöropatik ağrıya pratik yaklaşım. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2006; 123-131.
 7. Tan E. Motor nöron hastalıkları. Türkiye Klinikleri 2005; 1-6. 
 8. Kılınç M, Atay S, Aksu S, Tan E. Nöromuküler hastalıklarda ağrının yaşam kalitesi üzerine etkisi: pilot çalışma. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2004. 120-124.
 9. Erdem S, Tan E. İnflamatuar nöropati tedavisindeki gelişmeler. 84-90
 10. Yılmaz A, Gürer G, Şahin G, Erdem S, Tan E. Vakülit tanısında süperfisiyal peroneal sinir ve peroneus brevis kas biyopsisi. Türk Nöroloji 2002(Cilt 8 Sayı 4). 21-28.
 11. Erdem S, Nelis E,  Demirci M, Demir E, Hergüner Ö, Ceuterick C,  Timmerman V,  de Jonghe P, Topaloğlu H,  Tan E. Genetik lokusu gösterilmiş otozomal resesif herediter sensorimotor nöropatili hastalarda klinik ve patolojik özellikler. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kemer, Antalya 2002. 
 12. Gürer G, Erdem S, Kocaefe Ç, Özgüç M, Tan E. Vaskülitik nöropati patogenezinde matriks metalloproteinazlarının rolü. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kemer, Antalya 2001.
 13. Tan E. Amyotrophic Lateral Scleroisi (ALS). Actual Medicine 2001; 9: 66-69.
 14. Aksu S, Karaduman A, Yakut Y, Tan E. The effects of exercise therapy in amyotrophic lateral sclerosis patients. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2002; 13:105-112.
 15. Aksu S, Karaduman A, Tan E. Periferik nöropatili hastalarda denge eğitiminin etkilerinin değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2000; 11:102-109.
 16. Saka E, Genç S, Tan E, Sarıbaş O. Manifest heterozigot adrenolokodistrofi: Olgu sunumu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996; s  632-634.
 17. Gürsoy Y, Ünal I, Durguner M, Tan E. Rijid spine sendromu: olgu sunumu.  32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996;  s 624-625.
 18. Güllap S, Kuruoğlu R, Keleş İ, Tokçaer A, Tan E, Karaarslan Y. Poliarteritis nodosaya bağlı akut mononöritis multipleks. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996; s 566-569.
 19. Cengiz B, Kuruoğlu R, Sucak G, Tan E. Hipereosinofilik sendrom: Nadir rastlanan bir periferik nöropati nedeni. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996; s 563-565.
 20. Cengiz B, Kaleli E, Kuruoğlu R, Tan E. Nedeni bilinmeyen monoklonal gammopati ile birlikte giden bir kronik periferik nöropati olgusu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996; s 556-559.
 21. Mutluer N, Güngör G, Selçuki D, Tan E. Bir asit maltaz eksikliği olgusu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996; s 519-521.
 22. Topçuoğlu MA, Tan E. Miyoshi distal miyopatisi: Olgu sunumu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996; s 516-518.
 23. Topçuoğlu MA, Tan E. Nonmalign inflamatuar sensori poligangliono-patide IVIG tedavisi. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, İstanbul, 1996; s 512-515.
 24. Erdem S, Tan E. İmmün  Kökenli  Nöropatiler.  Klinik  Gelişim 1995;8:3738-3742.
 25. Erdem S, Varlı K, Nurlu G, Sarıbaş O, Tan E. Kronik inflamatuar demyelinizan polinöropati ve tedavide intravenöz immünglobulinin yeri. Türk Nöroloji Dergisi 1995;1:26-31.
 26. Güldiken B, Utku U, Tan E, Aydın  N.  Kearns-Sayre  Sendromu: Olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 1995;1:32-35.
 27. Haydari D, Topçuoğlu MA, Tan E, Sarıbaş O. Takayasu Arteriti. Olgu sunumu Türk Nöroloji Dergisi 1995;4:239-242.
 28. Tan E: Uyku Fizyolojisi.   Obstrüktif Sleep Apne (Uykuda solunum duraklaması)   Sendromu. Ed:Prof.Dr.Y.İzzettin Barış. Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı Yayınları No:5, Ankara 1993; 5-13. 
 29. Karabudak R, Tan E, Sarıbaş O, Zileli T.  İskemik  serebrovas küler olaylarda klinik  özellikler,  risk  faktörleri  ve  sonuç. Hacettepe Tıp Dergisi 1991;24:125-133.
 30. Tan E,Tan E, Ciğer A, Varlı K, Güven C, Nurlu  G,  Zileli  T. Işık ve elektron mikroskopik bulguları ile 2  herediter  sensori­motor nöropati vakası (tip 2). AÜ Tıp Fakultesi  Mec  1990;43:749 756. 
 31. Tan E, Durguner M. Fibromuscular  dysplasia  of  the  basilar and vertebral arteries.  Hacettepe  Medical  Journal  1989;22:353 357.
 32. Tan  E,  Karabudak  R,   Selekler   K.   Posterior   talamik hematomlarda prognoz. 1. Nöroloji Kongresi Kitabı, 1988, s:457-460.
 33. Tan E, Erdemli G, Dalkara T, Onur  R,  Zileli  T.  Sıçanlarda geliştirilen  serebral  iskemi  modeline  MK-801'in  etkisi   (ÖN ÇALIŞMA). 1.Nöroloji Kongresi Kitabı, 1988, s:228-233.
 34. Karabudak R, Tan E, Sarıbaş O, Kansu T. Bilateral  paramedian talamik  arter  alanı  infarktı  vaka  takdimi  ve   mezensefalik diensefalik kavşak sendromlarının gözden geçirilmesi. 1.Nöroloji Kongresi Kitabı, 1988, s:446-454.
 35. Benli S, Tan E, Dalkara T, Kansu T, Durguner M, Varlı K, Önol B, Gedikoğlu  G,  Zileli  T.  Rekürren  inflamatuar  demyelinizan polinöropati. 1.Nöroloji Kongresi Kitabı, 1988, s:483-488.
 36. Benli S, Tan E, Kırkalı P, Kansu T, Zileli T.  Yakın  refleks spazmı (konverjans spazmı).  1.Nöroloji  Kongresi  Kitabı,  1988, s:478-483.
 37. Tan E, Benli S, Kırkalı P, Kansu  T,  Selekler  K,  Ciğer  A, Zileli T. Raeder'in paratrigeminal sendromu. 1.Nöroloji  Kongresi Kitabı, 1988, s:443-446.
 38.  Tan E, Benli S, Kansu T, Kırkalı  P,  Zileli  P.  Tolosa-Hunt sendromu: Klinik, CT bulguları ve tedavisi.  1.Nöroloji  Kongresi Kitabı, 1988, s:468-473.
 39. Tan E, Demirci M, Durguner  M,  Sarıbaş  O,  Zileli  T.  Kaudo putaminal  infarkta  bağlı  hemiballismus.  1.Nöroloji   Kongresi Kitabı, 1988, s:464-468.
 40. Durguner M, Erbaş B, Sarıbaş O, Erdem E,  Tan  E.  Nöro-Behçet teşhisi  alan  hastalarda  SPECT  ve  CT  bulguları.1.Nöroloji Kongresi Kitabı, 1988, s:10-16.
 41. Can U, Karabudak R, Tan E, Durguner  M,  Kansu  T,  Zileli  T. Gebelik ve serebrovasküler olaylar. 1.Nöroloji  Kongresi  Kitabı, 1988, s:162-167. 
 42. Çolak A, Tan E, Özgen  T,  Kansu  T,  Durguner  M,  Zileli  T, Erbengi A. Adultlarda görülen hidrosefaliler. 1.Nöroloji Kongresi Kitabı, 1988, s:500-504. 
 43. Çolak A, Tan E, Özcan OE,  Durguner  M,  Kansu  T,  Zileli  T, Erbengi  A.  Karotiko-kavernöz  fistüllerin  kliniği. 1.Nöroloji Kongresi Kitabı, 1988, s:492-496.
 44. Tan E, Namer İJ, Kansu T, Akalın HE, Zileli T. Tüberküloz Menenjit. Nöroloji-Nöroşirürji-Psikiyatri Dergisi 1988;3:214-219.
 45. Tan  E,  Kansu  T.  Unilateral  ve   bilateral   internukleer oftalmopleji. Nöroloji-Nöroşirürji-Psikiyatri  Dergisi  1987;2:95 96.
 46. Tan E, Ciğer A, Zileli T. Valproik asit: Serum düzeyleri, terapötik etkinlik ve yan etkileri. Nöroloji-Nöroşirürji-Psikiyatri Dergisi 1987;2:114-117.
 47. Sarıbaş  O,  Durguner  M,  Öztekin  F,  Tan  E. Elonge  baziler arterin  sebep   olduğu   trigeminus   (mandibuler)   nevraljisi. Nöroloji-Nöroşirürji-Psikiyatri Dergisi 1986;1:98-99.

 1. Özoğuz A, Uyan Ö, Birdal G, Iskender C, Kartal E, Lahut S, Ömür Ö, Agim ZS, Eken AG, Sen NE, Kavak P, Saygı C, Sapp PC, Keagle P, Parman Y, Tan E, Koç F, Deymeer F, Oflazer P, Hanağası H, Gürvit H, Bilgiç B, Durmuş H, Ertaş M, Kotan D, Akalın MA, Güllüoğlu H, Zarifoğlu M, Aysal F, Döşoğlu N, Bilguvar K, Günel M, Keskin Ö, Akgün T, Özçelik H, Landers JE, Brown RH, Başak AN. The distinct genetic pattern of ALS in Turkey and novel mutations. Neurobiol Aging. 2015 Jan 10. pii: S0197-4580(14)00849-5. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.12.032
 2. Bekircan-Kurt CE, Tuncer Kurne A, Erdem-Ozdamar S, Kalyoncu U, Karabudak R, Tan E. The course of myasthenia gravis with systemic lupus erythematosus. Eur Neurol. 2014;72(5-6):326-9. doi: 10.1159/000365568. Epub 2014 Oct 14.
 3. Kılınç M, Livanelioglu A, Yıldırım SA, Tan E. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with peripheral and central neuropathic pain. J Rehabil Med. 2014 Feb 18. doi: 10.2340/16501977-1271
 4. Uyan Ö, Ömür Ö, Ağım ZS, Özoğuz A, Li H, Parman Y, Deymeer F, Oflazer P, Koç F, Tan E, Özçelik H, Başak AN. Genome-wide copy number variation in sporadic amyotrophic lateral sclerosis in the Turkish population: deletion of EPHA3 is a possible protective factor. PLoS One. 2013 Aug 26;8(8):e72381. doi: 10.1371/journal.pone.0072381
 5. Cetin N, Balci-Hayta B, Gundesli H, Korkusuz P, Purali N, Talim B, Tan E, Selcen D, Erdem- Ozdamar S, Dincer P. A novel desmin mutation leading to autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy: distinct histopathological outcomes compared with desminopathies. J Med Genet. 2013 Jul;50(7):437-43.
 6. Kaymakamzade B, Kansu T, Tan E, Dericioğlu N. LGI1 related limbic encephalitis and response to immunosuppressive therapy. J Neurol. 2011 Nov;258(11):2075-7.
 7. Erbas T, Ertas M, Yucel A, Keskinaslan A, Senocak M; TURNEP Study Group.Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients. J Clin Neurophysiol. 2011 Feb;28(1):51-5.
 8. Bedlack RS, Genge A, Amato AA, Shaibani A, Jackson CE, Kissel JT, Wall C, King WM, Cupler E, Lou JS, Ensrud E, Tan E, Goldstein JM, Katz J, Dimachkie MM, Barohn RJ, Mozaffar T. Correspondence regarding: TDP-43 proteinopathy and motor neuron disease in chronic traumatic encephalopathy. J.Neuropathol Exp Neurol 2010:69;918-29. J Neuropathol Exp Neurol. 2011 Jan;70(1):96-7
 9. Sommer CL, Brandner S, Dyck PJ, Harati Y, LaCroix C, Lammens M, Magy L, Mellgren SI, Morbin M, Navarro C, Powell HC, Schenone AE, Tan E, Urtizberea A, Weis J; Peripheral Nerve Society Guideline on processing and evaluation of nerve biopsies. Peripheral Nerve Society. J Peripher Nerv Syst. 2010 Sep;15(3):164-75.
 10. Firat F, Ozen G, Yildiz G, Sağlam A, Onder S, Tan E, Ozdemir E. Late relapse of acute myeloblastic leukemia as myeloid sarcoma causing radiculopathy. Leuk Res. 2010 Dec;34(12):e348-50
 11. Unal-Cevik I, Onal MZ, Odabasi Z, Tan E. IVIG- responsive multiple cranial neuropathy: a pharyngo-facial variant of Guillain-Barre syndrome. Acta Neurol BeIg. 2009 Dec;109(4):317-21.
 12. Vargel I, Demirci M, Erdem S, Firat P, Sürücü HS, Tan E, Keçik A. A comparison of various_vascularization-perfusion venous nerve grafts with conventional nerve grafts in rats.
 13. Unal-Cevik I, Onal MZ, Odabasi Z,Tan E. IVIG-Responsive multiple cranial neuropathy: a pharyngo-facial variant of Guillaine-Barre syndrome. Acta Neurol Belg. 2009;109:317-21.
 14. Vargel I, Demirci M, Erdem S, Fırat P, Sürücü HS, Tan E, Keçik A.  A comparison of various vascularization-perfusion venous nerve grafts with conventional nerve grafts in rats. J Reconstr Microsurg 2009;25:425-437.
 15. Aksu S, Tan E, Meriç A, Atay S, Kilinç M. Effects of electrical stimülatiom om muscle strength and functional activities on patients with limb girdle muscular dystrophy:A pilot study. Neurorehabilitation & Neural Repair 2008;22:587.
 16. Uluc K, Temucin CM, Ozdamar SE, Demirci M, Tan E. Near-nerve needle sensory and medial plantar nerve conduction studies in patients with small-fiber sensory neuropathy. Eur J Neurol 2008;15:928-932. 
 17. Sommer C, Brandner S, Dyck PJ, Magy L, Mellgren SI, Morbin M, Schenone A, Tan E, Weis J. 147th ENMC International Workshop: Guideline on processing and evaluation of sural nerve biopsies, 15-17 December 2006, The Netherlands. Neuromuscular Disorder. 2008 ; 18:90-96.
 18. Sommer C, Geis C, Haanpaa M, Serra J, Tan E, Cruccu G. Questionnaire on neuropathic pain: a European neurologist survey. Neurol Sci 2007;28:136-141. 
 19. Atay S, Kılınc M, Aksu-Yıldırım S, Erdem-Özdamar S, Tan E. Falls in muscle disorders. Neuromuscular Disorders 2006;16:S175-S176.
 20. Kocaefe YÇ, Erdem-Ozdamar Si Sivri HS, Cuşkun T, Tan E, Ozguc M. Comprehensive analysis reveals distinct mtDMA features in mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy syndrome (MNGIE). Neuromuscular Disorders 2006:16:S57-58.
 21. Balcı B, Aurino S, Haliloğlu G, Talim B, Erdem S, Akçoren Z, Tan E, Caglar M, Richard I, Nigro V, Topaloğlu H, Dincer P. Calpain-3 mutations in Turkey. Eur J Pediatr 2006;13:1-6
 22. Kursun O,  Arsava EM, Oğuz KK, Tan E, Kansu T. SUNCT associated with Devic’s syndrome. Cephalalgia 2005;26:221-224.
 23. Demir E, Bomont P, Erdem S, Cavalier L, Demirci M, Kose G, Muftuoglu S, Cakar AN, Tan E, Aysun S, Topcu M, Guicheney P, Koenig M, Topaloglu H. Giant axonal neuropathy: clinical and genetic study in six cases.  J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:825-32.
 24. Gurer G, Erdem S, Kocaefe C, Ozguc M, Tan E. Expression of matrix metalloproteinases in vasculitic neuropathy. Rheumatol Int. 2004;24:255-9.
 25. Uluc K, Arsava EM, Ozkan B, Cila A, Zorlu F, Tan E. Primary leptomeningeal sarcomatosis; a pathology proven case with challenging MRI and clinical findings. J Neurooncol 2004;66:307-12.
 26. Aksu S, Karakaya İ, Karakaya NG, Kılınç M, Tan E.  Combined physiotherapy program results on musculoskeletal pain in neuromuscular diseases. Pain Clinic 2003;15:287-291.
 27. Erdem S, Ammar N, Nelis E, Demirci M, Demir E, Ceuterick C, Timmermann V, deJonghe P, Topaloğlu H, Tan E. Clinical and pathological features of genetically defined autosomal recessive hereditary sensory motor neuropathy in Turkish families. Neurology 2003; (suppl 1) 60.
 28. Demir E, Irobi J, Erdem S, Demirci M, Tan E, Timmermann V, De Jonghe P, Topaloğlu H. Andermann syndrome in a Turkish patient. J Child Neurol 2003;18:76-79. 
 29. Oguz B, Oguz KK, Cila A, Tan E. Diffuse spinal and intercostal nerve involvement in chronic inflammatory demyelinating polyradiculo-neuropathy: MRI findings.  Eur Radiol. 2003 Dec;13 Suppl 4:L230-4
 30. Kurne A, Bakar B, Arsava EM, Tan E. Pregnancy associated quadriparesis in a patient with Von-Hippel Lindau disease. J Neurol. 2003;250:234-5.
 31. Kocaefe Ç, Erdem S, Özgüç M, Tan E.   Four Novel Thymıdıne Phosphorylase Gene Mutatıons In Mıtochondrıal Neurogastroıntestınal Encephalomyopathy Syndrome (Mngıe) Patıents. Eur J Human Genet  2003;11:102-104.
 32. Senderek J, Bergmann C, Stendel C, Kirfel J, Verpoorten N, De Jonghe P, Timmerman V, Chrast R, H G Verheijen M, Lemke G, Battaloğlu E, Parman Y, Erdem S, Tan E, Topaloğlu H, Hahn A, Müller-Felber W, Rizzuto N, Fabrizi GM, Stuhrmann M, Rudnik-Schoneborn S, Zuchner S, Michael Schroder J, Buchheim E, Straub V, Klepper J, Huehne K, Rautenstrauss B, Buttner R, Nelis E, Zerres K. Mutations in a gene encoding a novel SH3/TPR domain protein cause autosomal recessive Charcot-Marie-Tooth type 4C neuropathy. Am J Hum Genet 2003:73;1106-1119.
 33. Aksu S, Kilinç M, Tan E. The effectiveness of home exercise program in myopathic patients. J Neurol 2002;249(Suppl 1) 89
 34. E. Nelis, S. Erdem, P.Y.K. Van den Bergh, M.-C. Belpaire-Dethiou,  C. Ceuterick, V. Van Gerwen, A. Cuesta, L. Pedrola, F. Palau, A.A.W.M. Gabreels-Festen, C. Verellen, E. Tan, M. Demirci, C. Van Broeckhoven,  P. De Jonghe, H. Topaloglu,  and V. Timmerman Mutations in GDAP1: Autosomal recessive CMT with demyelination and axonopathy . Neurology 2002; 59: 1865-1872.
 35. Anlar B, Deda G, Erdem S,  Tan E, Korkusuz P. Chronic acquired polyneuropathy in infancy . J Neurol 2002; 249: 1469-1471. 
 36. Nelis E, Erdem S, Tan E, Löfgren A, Ceuterick C, De Jonghe P, Van Broeckhoven C, Timmerman V and Topaloglu H.  A novel homozygous missense mutation in the myotubularin-related protein 2 gene associated with recessive Charcot-Marie-Tooth disease with irregularly folded myelin sheaths, Neuromusc Disord 2002; 12: 869-873. 
 37. Uluç K, Arsava M, Erdem S, Tan E. Proximal myopathy with diffuse white matter involvement in myotonic dystrophy type I. J Neurol 2002; 249: 629-630. 
 38. Tanyel FC, Erdem S, Büyükpamukçu N, Tan E. Smooth muscle within incomplete obliterations of processus vaginalis lacks apoptotic nuclei. Urologia Internationalis 2002;69:42-5.
 39. Arslan S, Erdem S, Sivri A, Hascelik Z, Tan E. Exercise-induced apoptosis of rat skeletal muscle and the effect of meloxicam. Rheumatol Int. 2002;21:133-6.
 40. Soykan I, Cetinkaya H, Erdem S, Tan E, Aydin F, Bahar K, Ozden A. Mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy: diagnostic features of two patients.  J Clin Gastroenterol. 2002;34:446-8. 
 41. Serdaroglu A, Gucuyener K, Erdem S, Kose G, Tan E, Okuyaz C. Role of apoptosis in Duchenne's muscular dystrophy.  J Child Neurol. 2002;17:66-8.   
 42. Üner AH, Abalı H, Engin H, Akyol A, ruacan Ş, Tan E, Güllü I, Altundağ K, Güler N. Myasthenia Gravis and Lymphoblastic Lymphoma involving the thymus: A rare association. Leukemia and Lymphoma 2001;42:527-531.
 43. Gürer G, Şahin G, Cekirge S, Tan E, Sarıbas O:  Acute bilateral cerebellar infarction in the territory of the medial branches of posterior inferior cerebellar arteries.  Clin Neurol Neurosurg. 2001 ;103:194-6.
 44. Erdem S,  Demirci M, Tan E. Focal myopathy mimicking posterior interosseous nerve syndrome. Muscle Nerve  2001; 24 :969-972.
 45. Tanyel FC, Erdem S, Büyükpamukçu N, Tan E. Cremaster muscle is not sexually dimorphic, but those from boys with undescended testis reflects alterations related to the autonomic innervation. J Ped Surg. 2001;36:877-880. 
 46. Arslan Ş, Erdem S,  Kılınç K, Sivri A, Tan E. Free radical changes in rat muscle tissue after  exercise. Rheumatology Int. 2001;20:109-112.
 47. Tanyel FC, Erdem S,  Altunay H, Ergün L, Özcan Z, Alanay B, Buyukpamukcu N, Tan E. Distribution and morphometry of fiber types in cremaster muscles of with inguinal hernia or undescended testis. Pathol Res Pract 2000; 196:613-617.
 48. Tanyel FC, Erdem S,  Tan E, Buyukpamukcu N. Among cremaster muscles those obtained from boys with undescended testis reveal significant neurologic alterations. BJU Int 2000;85:116-119. 
 49. Dincer P, Akcoren Z, Demir E, Richard I, Sancak O, Kale G, Ozme E,  Karaduman  A, Tan E, Urtizberea JA, Beckmann JS, Topaloglu H.   A cross section of autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophies in 38 families.  J Med Genet. 2000; 37:361-7. 
 50. Arslan Ş, Erdem S, Kılınç K, Sivri A, Tan E. Exercise induced changes in hypoxantine levels in rat muscle tissue. Neuromuscular Disorders 2000;10:372-373.
 51. Arslan Ş, Erdem S, Sivri A, Tan E. The role of meloxicam on exercise induced apoptosis. Neuromuscular Disorders 2000;10:372.
 52. Demir E, Erdem S, demirci M, Tan E, Topaloğlu H. Autosomal dominant hereditary motor neuropathy presenting with arthrogyroposis multiplex in the neonate. Neuromuscular Disorders 2000;10:364.
 53. Ohno K, Engel AG, Brengman JM, Xin-Ming Shen, Heidenrich FR, Vincent A, Milone M, Tan E, Anlar B, Walsh P, Nakano S, Akiguchi I: The spectrum of mutations causing endplate acetylcholinesterase deficiency. Ann Neurol 2000;47:162-170.
 54. Tanyel FC, Erdem S, Büyükpamukçu N, Tan E:  Among cremaster     muscles those obtained from boys with undescended testis reveal significant neurologic alterations. Br J Urol  2000;85:116-119.
 55. Topaloğlu H, Dinçer P, Urtizberea JA, Akçaören Z, Richard I, Kale G, Özme Ş, Karaduman A, Demir E, Tan E, Kaplan JC, Beckmann JS. Autosomal recessive limb girdle dystrophies in Turkey: experience from 58 families. Neuromuscular Disorders 1999;9;497.  
 56. Arslan S, Erdem S, Kılınc K, Sivri A, Tan E: Free radical changes in rat muscle tissue after exercise. Neuromuscular Disorders 1999;9; 495. 
 57. Arslan S, Erdem S, Kılınç K, Sivri A, Tan E. Exercise induced changes in hypoxanthine levels in rat muscle tissue. Neuromuscular Disorders 2000;10:372.
 58. Cengiz B, Sucak G, Kuruoğlu R, Tan E. Hypereosinophilic syndrome: progression of peripheral neuropathy despite controlled eosinophil levels. Acta  Neurol Belg 1999;99:133-137.
 59. Demir E, Demirci M, erdem S, Tan E, Goebel HH, Topaloğlu H.  Neuroaxonal dystrophy or giant axonal neuropathy:experience in a sibship of 4. Neuromuscular Disorders 1999;9;493.
 60. Gurer G, Sahin G, Erdem S, Tan E: Inclusion body myositis with granulomatous myopathy. Neuromuscular Disorders 1999;9;480. 
 61. Tan E: Peripheral Neuropathy in Behcet’s disease. Neuromuscular Disorders 1999;9;483.
 62. Erdem S, Tan E. Giant Cell Myositis: A Case with myasthenia gravis, Thymoma, autoimmune thyroiditis and autoimmune diabetes mellitus. Neuromuscular Disorders 1999;9;481-482.
 63. Aksu S, Karaduman A, Tan E. The effects of exercise in ALS. Neuromuscular Disorders 1999;9;495.
 64. Tan E, Erdem S, Topaloğlu H, Kuruoğlu R. Cramp-Myalgia-Fasciculation Syndrome: Evidence of demyelination of the peripheral nerve.  Neuromuscular Disorders 1999;9; 491.
 65. Serdaroglu A, Erdem S, Gucuyener K, Kose G, Tan E: Role of apoptosis in Duchenne muscular dystrophy. Neuromuscular Disorders 1999;9; 488.
 66. Kuruoglu R, Erdem S, Tan E: Chronic progressive monomelic sensory neuropathy of the right lower extremity. Neuromuscular Disorders 1999;9; 491.
 67. Ünal I, Erdem S, Elibol B, Tan E. Rigid spine syndrome with fiber type disproportion. Muscle Nerve 1999;47;542-543.
 68. Sipahi T, Okumuş N, Şahin F, Kuyucu N, Tan E, Gürer Y. Congenital insensitivity to pain with anhidrosis: report of a 68-day-old case. Eur J Pediatr 1999;158:268-269.
 69. Bora AT, Cengiz B, Kuruoğlu R, Tan E: Nerve conduction studies with demyelinating features in peripheral neuropathy caused by solvent exposure. Electroenceph Clin Neurophysiol 1998;106:83. 
 70. Tan J, Haydari D, Erdem S, Tan E. In vivo effects of sera from rheumatoid arthritis patients: Histological study on rat nerves. Muscle Nerve  1998; (suppl 7):S158.
 71. Erdem S, Sarıbaş O, Tan E. Experimental peripheral neuropathy induced in adult rats by intraneurally injected neuro-Behçet serum. Neurology 1998;50:A145-146.
 72. Dincer P, Leturcq F, Richard I, Piccolo F, Yalnızoglu D, Toma C, Akçören Z, Broux O, Deburgrave N, Brenguier L, Roudaut C, Urtizberea A, Jung D, Tan E, Jeanpierre M, Campbell KP, Kaplan JC, Beckmann JS, Topaloglu H. A Biochemical, Genetic, and Clinical Survey of Autosomal Recessive Limb Girdle Muscular Dystrophies in Turkey. Ann Neurol 1997,42:222-229.
 73. Tan E, Topaloğlu H, Sewry C, Zorlu Y, Naom I, Erdem S, Mariella D’Alessandro, Muntoni F, Dubowitz V: Late onset muscular dystrophy with cerebral white matter changes due to partial merosin deficiency. Neuromuscular Disorders 1997;7:85-89.
 74. Seyrantepe V, Saygı S, Tan E, Özgüç M, Topaloğlu H: A patient with MELAS and the mitochondrial tRNA 3243 mutation. Develop Med  1995;37(suppl    72):114.  
 75. Topaloğlu H, Tan E,  Dinçer  P,  Erdem  S,  Akçören  Z.  Good clinical  observation  is  essential  before  molecular  studies. Lancet 1995;346:1490.
 76. Tan E, Lynn J, Amato AA, Kissel  J,  Rammohan  K,  Sahenk  Z, Warmolts JR, Jackson CE, Barohn RJ, Mendell  JR. Immuno-suppressive treatment of motor neuron syndromes  (in  reply  to  Pestronk) (letter)  Arch Neurol 1995;52: 230-231.
 77. Erdem E, Kıratlı H, Erbaş T, Varlı K, Eldem B, Akalın S,  Tan E, Topaloğlu H, Gedikoğlu G. Cerebellar  ataxia  associated  with hypogonadotropic hypogonadism  and  chorioretinopathy:  a  poorly recognized association. Clin Neurol Neurosurg 1994;96:86-91. 
 78. Tan E, Lynn J, Amato AA, Kissel  J,  Rammohan  K,  Sahenk  Z, Warmolts JR, Jackson CE, Barohn RJ, Mendell JR. Immuno-suppressive treatment of motor neuron syndromes: Attempts  to  distinguish  a treatable disorder. Arch Neurol 1994;51:194-200.
 79. Demirci M, Tan E, Elibol B, Gedikoğlu G, Sarıbaş  O.  Hepatic myelopathy Neurology 1993;43:629.
 80. Tan J, Akın S, Beyazova M, Sepici V, Tan E. Sympathetic  skin response and R-R interval variation in rheumatoid arthritis:  Two simple tests for the assessment of autonomic function. Am  J  Phys Med Rehab 1993;72:196-203.
 81. Tan E, Lynn J, Amato AA, Kissel  J,  Rammohan  K,  Sahenk  Z, Warmolts JR, Jackson CE, Barohn RJ, Mendell   JR. Immuno-suppressive treatment of motor neuron syndromes: Attempts  to  distinguish  a treatable disorder. Neurology 1993;43:416-417.
 82. Sahenk Z, Tan E, Kissel JT, Lynn J, Barohn  RJ,  Mendell JR.Immuno-suppressive treatment  in  motor  neuron  syndromes:  Sural nerve biopsy findings. Neurology 1993;43:258.
 83. Erdem E, Namer IJ, Sarıbaş O, Aras T, Tan E, Bekdik C, Zileli T.  Cerebral  fat  embolism   studied   with   MRI   and   SPECT. Neuroradiology 1993;35:199-201.
 84. Tan E,  Hajinazarian  MO,  Bay  W,  Mendell  J.  Acute  renal failure  resulting from intravenous  immunoglobulin therapy . Arch Neurol 1993;50:137-139.
 85. Demirci M, Tan E, Elibol B, Gedikoğlu G, Saribaş  O.  Spastic paraparesis associated with portal-systemic venous  shunting  due to congenital hepatic fibrosis. Neurology 1992;42:983-985.
 86. Sahenk Z, Barohn RJ, Kissel J, Tan E,  Mendell  J.  Inclusion body  "myositis":  Evidence  against   a   primary   inflammatory myopathy and a possible  pathogenic  role  for  an  amyloidogenic protein. Neurology 1992;42(suppl 3):337 .
 87. Tan E, Hajinazarian MO, Bay W, Mendell JR: Acute renal failure: Serious complication of intravenous immunoglobulin G (IVIG) treatment. Neurology 1992;42:335
 88. Tan  E,  Rammohan  KW,  Kissel  JT,  Sahenk  Z,  Mendell  JR. Antiganglioside   antibodies:Control    population    establishes specificity for recognition of motor neuron variants. Ann  Neurol 1991;30:260-261.
 89. Sahenk Z, Mendell JR, Lee D, Tan E, Boesel CP.  Evidence  for impaired   axonal   stimulus   in   congenital   hypomyelinating/ amyelinating neuropathies. Neurology 1991;41(Suppl 1):340.
 90. Tan E, Namer IJ, Ciğer A, Zileli T, Küçükali T. The prognosis of subacute sclerosing panencephalitis in  adults:  Report  of  8 cases  and  review  of  the  literature.  Clin  Neurol  Neurosurg 1991;93:205-209.
 91. Tan E, Kansu T, Kırkalı P, Zileli T. Lid lag and the Guillain-­Barré syndrome. J Clin Neuroophthalmol 1990;10:121-123.
 92. Tan E, Kansu T, Zileli T. Severe  ptosis   without  ophthalmoplegia  due  to  porphyric  neuropathy.   Clin  Neurol  Neurosurg 1990;92:287-288. 
 93.  Tan  E,  Kansu  T.  Bilateral   horizontal  gaze   palsy   in multiple sclerosis.    J Clin Neuroophthalmol 1990;10:124-127.
 94. Dalkara T, Tan E, Erdemli G, Onur R, Zileli T: NMDA Receptor antagonist MK-801 reduces ischemic neuronal dysfunction in rats hippocampus; An Electrophysiological study. Eur J Pharmacol 1990;183:949.
 95. Erdemli G, Dalkara T, Tan E, Onur  R.  Glycine,  alanine  and serine potentiate glutamate neurotoxicity  in  cerebral  ischemia via NMDA receptors. Eur J Pharmacol 1990;183:476.
 96. Barış YI, Tan E, Kalyoncu F, Artvinli M,  Şahin  AA.  Digital clubbing in hashish addicts. Chest 1990;98:1545-1546.
 97. Saygı S, Tan E, Kansu T, Önol B, Sungur A, Erbengi A,  Zileli T. Bilateral internuclear ophthalmoplegia as an initial  sign  of metastatic breast carcinoma. Neuro-ophthalmol 1990;10:181-185. 
 98. Tan E, Kansu T, Saygı S, Zileli T. Apraxia of eyelid  closure and phonation. A case with SPECT findings. Neuro-ophthalmol 1990;10:205-207. 
 99. Tan E,  Kansu  T,  Saygı  S,  Zileli  T.  Alternating  Horner Syndrome: A case report  and  review  of  the  literature.  Neuro-ophthalmol 1990;10:19-22. 
 100. Tan E, Namer IJ, Ciğer A, Zileli T. Playing  on  an  imaginary giant   backgammon board:   A    peculiar    ictal    behavior.    Clin Electroencephalog 1990;21:126-128.
 101.  TanE, Ciğer A, Zileli T. Whistling Epilepsy:  A case  report. Clin Electroencephalog  1990;21:110-111. 
 102. Tan E, Can U, Kansu T, Barış YI, Zileli T. Parinaud   syndrome due to solitary pineal metastasis. Eur Neurol 1990;30:200-202. 
 103. Namer  IJ,  Tan  E,  Akalın  E,   Selekler   K,   Zileli   T. Un cas d’hémiballisme au cours d’une méningite a cryptocoque.  Rev Neurol 1990;146:153-154.
 104. Dalkara T, Tan E,  Erdemli  G,  Onur  R,  Zileli  T.  Electrophysiological evidence for activation of NMDA receptors  and  its antagonism  by   MK-801   in   cerebral   ischemia.   Brain   Res 1990:532;101-106.
 105. Demirci M, Tan E, Durguner M, Zileli T,  Eryılmaz  M.   Spinal brucellosis.  A  case  with  "Cauliflower"  appearence   in   CT. Neuroradiol 1989;31:282-283.
 106. Tan E, Kürkçüoğlu N, Atalağ M, Gököz A, Zileli T.  Progressive hemifacial  atrophy  with  localized  scleroderma.   Eur   Neurol 1989;29:15-17. 
 107. Namer IJ,  Tan E,  Ciğer  A,  Zileli  T.  Crises  épileptiques partielles   complexes  premier  symptome   d'une   panencéphalite subaigue sclérosante. Rev Neurol 1986;142:921-925.